Visjon

For å forankre kventeaterets langsiktige retningsvalg, sikre riktig sammensetning av kompetanse-områder og ressurser samt ivareta interessenters forventninger, har vi gjennom forprosjektet utviklet og forankret en overordnet strategi for kventeateret:

 ITU Kvääniteatteri skal utforske spennet mellom kvensk tradisjon og framtid,
og kjempe for det kvenske språket!

Formidlingsmål

Teateret er tradisjonelt en demokratisk kunstform der konflikter, møter mellom meninger og viljer, menneskelige dilemmaer og verdier spilles ut. Publikum får anledning å leve seg inn i ulike sider ved konflikten, gjøre seg opp egne meninger og på den bakgrunn ta demokratiske valg, slik illustrerte Frank Jørstad teaterets rolle i et dannelsesperspektiv under innspillmøte i Nordreisa i november 2018 (Vedlegg 4). I vårt valg av visjon ligger en klar forståelse vårt samfunnsoppdrag knyttet til formidling av kvensk språk og kultur og minoritetsutfordringer, disse er videre formulert i våre formidlingsmål:

Løfte KVENSK SPRÅK og kultur nasjonalt og internasjonalt
Være en IDENTITETSFABRIKK for kvenske barn og unge
Være en viktig kvensk stemme i norsk DEMOKRATI
Ta ansvar for minoritetsutfordringer i et globalt PERSPEKTIV

  

Kunstnerisk kvalitet

Et av innspillene i forprosjektet fra teaterbransjen var knyttet til de positive valgmulighetene kventeateret har som helt ny organisasjon – vi kan velge å sette publikum i sentrum når vi utvikler vårt kunstneriske uttrykk. 

Vi mener vår fremtidige legitimitet ligger i å utfordre gitte oppfatninger – ved å by på spissede scenekunstopplevelser som involverer publikum og som utfordrer det etablerte, som sier noe mer, som sier noe helt annet enn det du forventet.

I tillegg vil vi etterstrebe utfordrende og inspirerende scenekunst som treffer på mellommenneskelig plan og som oppleves som relevant for et bredt publikum, både i Norge og i utlandet.

Skape MODIGE og INKLUDERENDE scenekunstopplevelser og produksjoner der publikum og utøvere gjennom FRIKSJON og SPENN skal få innblikk i hva det er å være kven i dag