Bildet: fra ITU Barneteater sin forestilling under åpningssesongen Halti kulturscene, høsten 2015

initiativtakerne bak kventeateret

ITU kvensk teatertrupp ble stiftet i oktober 2012. Idéen om et spel hadde vært drøftet i flere sammenhenger i regionen tidligere, og drømmen om et historisk friluftsspel var utgangspunkt for opprettelsen av ITU Kvensk teater Trupp. Amatørteaterstatus og medlemsskap i HATS (Hålogaland Amatørteater Selskap) ble valgt som form, og målsettingen var i første omgang å opparbeide nettverk, kunnskap og interesse for teater og spel i Nord-Troms. Teatergruppa har 3 undergrupper; ITU Spelkor (23 voksne), ITU Barneteater (22 barn) og FØNN fra Reisa (14 barn). ITU kvensk teatertrupp er medlem i HATS og Norske Kveners Forbud. ITU er kunstnerisk ansvarlig for Kyläpeli, landsbyspelet som første gang ble satt opp i september 2019.

Halti kvenkultursenter ble formelt stiftet i 2009 og er et regionalt senter for kvensk språk og kultur. Senteret har fra og med 2010 arrangert Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms. Virksomheten driver ulike kvenske språk- og kulturtiltak, direksjon og drift av det kvenske sangkoret KvääniÄänii (kvenske stemmer), administrasjon og sekretariatsarbeid for Kvensk råd, m.m. Ett av kvenkultursenterets formål jf. selskapsavtalen er å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i kvensk kultur og historie i Nord-Troms. Et viktig mål for kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.

ihana! har vært i drift siden 2011, og har fra starten drevet prosjektutvikling, prosjektledelse og salg av opplevelser med utgangspunkt i kvensk historie og kultur. ihana! sin virksomhet er å finne, foredle og formidle fortellinger som fremmer kunnskap og stolthet. Fortellinger som påvirker, markedsfører og bygger omdømme for offentlige og private aktører på Nordkalotten. Kventeaterprosjektet er initiert av styret i ihana! as, og er en del av bedriftens strategiske satsing.

Kultnett AS ble stiftet i februar 2017 og eies av 7 kulturentreprenører (ENK/AS) med røtter i Nord-Troms. KultNett sin virksomhet er basert på å være en klynge for kreative næringer i Nord-Troms. Deltakerne i Kultnett er sammensatt av et bredt spekter av kreative næringer som musikk, scenekunst, film, design, digitale medier og lignende. KultNett tilbyr en fysisk arena for kreative næringer, felles salg- og markedsføringfunksjon, pakking av kulturopplevelser og arrangementer basert på egne kulturutøvere.

samarbeidsparter

HALTI
Etablering av kventeateret på Halti er godt forankret gjennom utviklingsplaner, felles prosjekt-satsinger og gjennom vedtak i Nordreisa kommune og Nord-Troms regionråd. Nordreisa kommune som vertskommune er inne i et forprosjekt med mål om å avklare økt behov for lokaliteter – blant annet for et framtidig kventeater. Foreløpig er det definert at Halti kulturscene skal være kventeaterets visningsscene/hjemmescene, og i samarbeid med ITU kvensk teatertrupp jobbes det nå med å tilrettelegge gamle Sørkjosen skole som midlertidige lokaler for ITU Kvääniteatteri. Lokale og regionale politikere har tatt kventeateret inn i sine program som satsingsområde.

KVENSKE INSTITUSJONER
ITU Kvääniteatteri inviterte 14.6.2019 til et samarbeidsmøte med kvenske institusjoner. Møtet ble starten på et framtidig samarbeid som skal formaliseres i en avtale så snart ITU Kvääniteatteri formelt er stiftet. Alle møtedeltakerne var enige om at et kventeater som språk- og kulturinstitusjon både er et innovativt og høyst nødvendig satsingsområde knyttet til revitalisering av kvensk språk og kultur, og at en slik institusjon vil nå ut til samfunnet på nye måter og treffe helt nye målgrupper.

De kvenske institusjonene ønsker å være en lokal samarbeidspart og «en forlenget arm» ut i lokalsamfunnene der de er lokalisert, har sitt virkeområde og kjenner til lokale forhold forøvrig. Institusjonene er positive til å bidra med innspill, kvalitetssikre innhold, korrekturlesing, språkvask og oversettelser, samt bistå med markedsføring, praktisk tilrettelegging, lokale ressurspersoner, avtaler, lokaliteter og mye mer. Institusjonene ønsker også samarbeid med kventeateret på formidlingsprosjekter, spesielt knyttet målgruppa barn/unge.

KVENSKE ORGANISASJONER
Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund vedtok i 2018 at de støtter opprettelsen av et kventeater tilknyttet Halti i Nord-Troms. RK-NKF som interesseorganisasjon favner en stor andel av de organiserte kvenene. ITU kvensk teatertrupp er meldt inn som lokallag i RK-NKF, og gjennom nettverket av lokallag i Troms, Finnmark, Midt-Norge, Østlandet og Sørvest-Norge, har kventeateret en nasjonal forankring.