Forprosjekt Kvääniteatteri-Kventeater avsluttet

Forprosjekt Kvääniteatteri-Kventeater ble startet i 2018 av samarbeidsparter tilknyttet Halti-miljøet: ihana! AS, Kultnett AS, ITU Kvensk Teater Trupp og Halti kvenkultursenter IKS. Halti kvenkultursenter var prosjekteier.

Forprosjektet var i hovedsak finansiert av Troms fylkeskommune, mens Nordreisa kommune og Norske Kveners Forbund var medfinansiører. I tillegg bidro samarbeidspartene med eget arbeid og egenfinansiering.

I forprosjektet gjennomførte vi studiereiser til Samovarteateret, Det Karelske Statsteateret, Tornedalsteateret og Hålogaland Teater. Vi var i dialog med teaterbransjen i nord, og gjennomførte to innspillmøter; 1) innspillmøte med lokalbefolkning og kvenske organisasjoner på Storslett og 2) innspillmøte i Tromsø med teaterinstitusjoner og det frie feltet i nord. Samarbeidspartene gjennomførte også idéprosesser for innholdsutvikling og strategiske valg fram mot et kventeater.

Forprosjektet ble sluttført i mai 2019 og rapporten fra forprosjektet kan leses HER