Fotograf: Inger Birkelund, ihana! as

OM OSS

Kulturaktører fra Nord-Troms har siden juni 2018 jobbet med etablering av et kventeater på Halti i Nordreisa, med sikte på nasjonal status. Et forprosjekt ble i 2018 initiert og startet av samarbeidsparter tilknyttet Halti-miljøet: ihana! as, Kultnett AS, ITU Kvensk Teater Trupp og Halti kvenkultursenter IKS. Halti kvenkultursenter var prosjekteier.

Forprosjektet var i hovedsak finansiert av Troms fylkeskommune, mens Nordreisa kommune og Norske Kveners Forbund var medfinansiører. I tillegg bidro samarbeidspartene med eget arbeid og egenfinansiering.

I forprosjektet gjennomførte vi studiereiser til Samovarteateret, Det Karelske Statsteateret, Tornedalsteateret og Hålogaland Teater. Vi var i dialog med teaterbransjen i nord, og gjennomførte to innspillmøter; 1) innspillmøte med lokalbefolkning og kvenske organisasjoner på Storslett og 2) innspillmøte i Tromsø med teaterinstitusjoner og det frie feltet i nord. Samarbeidspartene gjennomførte også idéprosesser for innholdsutvikling og strategiske valg fram mot et kventeater.

Forprosjektet ble sluttført i mai 2019, og du kan lese rapporten HER.

 

hvorfor kventeater?

  • Først og fremst fordi kvensk kultur og språk er sterkt truet etter lang tids fornorskning, og kulturproduksjoner bidrar til å økt kunnskap om kulturen og språket, samtidig som det formidler innsikt i minoritetsspørsmål

  • Et kventeater kan forsterke den kvenske minoritetens stemme inn i den offentlige debatten

  • Vi opplever at interessen for fortellinger basert på vår egen bakgrunn er stor – det gir stor gevinst for positiv identitet, stolthet og bolyst i Nord-Troms og i de kvenske miljøene ellers i landet.

  • På Halti har vi i dag voksende kompetanse på ulike felt innen teater, men bruker store beløp på ekstern regi og instruksjon på alle produksjoner. Et teater vil kunne bidra til langsiktig og stabil kompetanseheving, samtidig som kompetanse på kvensk språk og kvensk fokus vil styrkes. Kunstneriske kompetanse vil også heve kvaliteten på kunstuttrykket i regionen generelt, ikke bare innen kvensk kultur (Eks: Riddu har bidratt til generell festivalkompetanse i regionen - utover samisk kulturformidling).

  • Det er behov for kunstneriske kvalitetsproduksjoner i DKS som formidler kvensk kultur og språk. Kventeateret vil i samarbeid med etablerte og nye kulturentreprenører kunne kvalitetsssikre og heve det kunstneriske uttrykket med profesjonelle produksjoner, som med tradisjonelle og moderne involveringsmetoder kan tilbys DKS-ordningen.

  • Kventeateret vil bidra til drift og profesjonell instruksjon i barneteater og gjennom det fremme og anerkjenne kvensk identitetsutvikling og bidra til språkrevitalisering blant barn og unge i kvenske kjerneområder.

  • Kventeateret sine produksjoner, og økt profesjonalitet i andre produksjoner som kan benytte teaterets kompetanse, vil gi et løft til reiselivssatsinga i Nord-Troms. Aktiviteten vil bidra til omdømmebygging basert på egenart og unik kultur regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vår egenart kan være et fortrinn i den store fortellinga om Norges mangfold!
— Innspill til kulturmeldinga, 6.12.2017